Algemene voorwaarden & Privacy Verklaring

Artikel 1: Algemeen

 1. Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen voor de vakantiewoning “Villa Lemoni” gelegen in Loutra, Kreta.
 2. Onder huurder wordt mede verstaan huurster, huurders en huursters.
 3. Onder eigenaar wordt verstaan de eigenaar van de te huren vakantiewoning.
 4. Onder beheerder wordt verstaan de door de eigenaar aangewezen contactpersoon in Kreta, Griekenland.
 5. Onder huursom wordt verstaan de huurprijs van de vakantiewoning, inclusief electra, water en airco.
 6. Onder huurbedrag wordt verstaan de huursom en eindschoonmaakkosten.
 7. Onder factuurbedrag wordt verstaan het huurbedrag en de waarborgsom.

Artikel 2: Totstandkoming overeenkomst

 1. Reserveren van de vakantiewoning geschiedt via internet, per email of telefonisch.
 2. Bij een internet- of emailboeking komt de huurovereenkomst tot stand nadat de eigenaar, de per email verzonden overeenkomst getekend heeft retourontvangen en de boeking per email heeft bevestigd.
 3. Bij een telefonische boeking komt de huurovereenkomst tot stand zodra de overeenkomst voorzien van handtekening en datum door de eigenaar is ontvangen.
 4. Al deze manieren van reserveren zijn definitief en bindend, d.w.z. dat bij annulering annuleringskosten verschuldigd zijn.

Artikel 3: Betaling

 1. Binnen 14 dagen na de reserveringsdatum dient 25% van het totale huurbedrag op de bankrekening van de eigenaar te zijn betaald tenzij anders overeengekomen.
 2. Het resterende huurbedrag en de waarborgsom dient op de bankrekening van de eigenaar te zijn betaald uiterlijk 4 weken vóór vertrek.
 3. Bij reservering minder dan 4 weken vóór vertrek dient het gehele factuurbedrag direct na ontvangst van de boekingsbevestiging te worden voldaan.
 4. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bedragen zendt de eigenaar een schriftelijke aanmaning. Wanneer het verschuldigde bedrag binnen 7 dagen na datum van aanmaning nog niet in het bezit is van de eigenaar, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd. De eigenaar brengt als dan annuleringskosten als omschreven in artikel 9 van deze voorwaarden in rekening.

Artikel 4: Bijkomende kosten

Bijkomende extra schoonmaakkosten per week (op vrijwillige basis te bespreken), dienen vóór vertrek aan de eigenaar dan wel ter plaatse aan de beheerder te worden voldaan. De wijze van betalen wordt in de boekingsbevestiging vermeld.

Artikel 5: Eindschoonmaak

 1. De huurder dient de gehuurde vakantiewoning na afloop van het verblijf door de huurder ’bezemschoon’ op te leveren.
 2. Serviesgoed met toebehoren dient schoon terug in de kasten geplaatst te worden.
 3. Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats teruggezet te worden.
 4. De beheerder heeft het recht extra kosten in rekening te brengen indien aan het vorenstaande geen gehoor wordt gegeven. 

Artikel 6: Linnengoed

Linnen- en beddengoed (lakens, handdoeken, theedoeken, dekbedden en kussens) is in de vakantiewoning aanwezig. Strandlakens dient u zelf mee te nemen. Van het linnen- en beddengoed zijn extra sets in de woning aanwezig welke u zelf kunt wassen of tegen betaling kunt laten wassen. Na afloop van uw verblijf minimaal één set van het linnen- en beddengoed schoon in de kasten achterlaten.

Artikel 7: Waarborgsom

 1. De waarborgsom dient, zoals vermeld in artikel 3, voorafgaande aan het verblijf aan de eigenaar te worden afgegeven.
 2. De borgsom wordt uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het verblijf teruggestort aan de huurder, onder aftrek van de eventueel door de verhuurder gemaakte kosten voor schade of vermissing.

Artikel 8: Wijzigingen door huurder

 1. Indien uw boeking wijzigt binnen 6 weken voor aankomst zijn de annulerings-bepalingen van artikel 9 van toepassing.

Artikel 9: Annuleren

 1. Iedere annulering dient schriftelijk aan de eigenaar kenbaar gemaakt te worden.
 2. Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder, gelden de navolgende en onderstaande voorwaarden:
  a) bij annulering tot ten minste 60 dagen vóór aanvang van het geboekte verblijf wordt 100% van het totale huurbedrag aan de huurder terugbetaald.
  b) bij annulering tussen 30 en 60 dagen vóór aanvang van het geboekte verblijf is een bedrag van 50% van het totale huurbedrag verschuldigd.
  c) bij annulering binnen 30 dagen vóór aanvang van het geboekte verblijf is het totale huurbedrag verschuldigd.
 3. Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft het volledige huurbedrag verschuldigd.
 4. Een annuleringsverzekering wordt aanbevolen.

Artikel 10: Opzegging of wijziging door eigenaar

De eigenaar kan de huurovereenkomst slechts opzeggen dan wel wijzigen in de volgende gevallen:

 1. in geval van overmacht zoals oorlog, staking, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaar of onaangekondigde verkoop.
 2. In bovenstaand geval zal de eigenaar de huurder zo spoedig mogelijk het volledige factuurbedrag terugstorten.
 3. Enige andere schade ten gevolge van de opzegging of wijziging zal niet door de eigenaar worden vergoed.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
  a) diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in onze vakantiewoning;
  b) het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de woningen, tijdelijke uitval of storingen in en om de vakantiewoning van water -en/of energiehuishouding;
  c) het niet of ten dele uitvoeren van de huurovereenkomst ingeval van overmacht zoals vermeld in artikel 10;
 2. Voor wat betreft ongevallen in of om het huis kunnen de eigenaar of de beheerder niet aansprakelijk gesteld worden.
 3. De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/schade aan het gehuurde en de inventaris daarvan, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van de huurder in het gehuurde bevinden.
 4. Bij onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de gehuurde woning kunnen aan de huurder aanvullende kosten worden doorberekend.

Artikel 12: Klachten

 1. Ondanks de inspanningen van de eigenaar en de beheerder kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot de gehuurde vakantiewoning. Teneinde uw mogelijke aanspraken op schadevergoeding of restitutie te behouden dient u de eigenaar te allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te bewerkstelligen. Een vroegtijdig vertrek of het zelfstandig betrekken van een ander vakantiehuis, bevrijdt de eigenaar van iedere verplichting tot schadeloosstelling.
 2. Indien de geconstateerde klacht niet ter plaatse met de beheerder kan worden opgelost, dient u zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de eigenaar. De eigenaar zal zich inspannen om, voor zover dit binnen haar mogelijkheden ligt, de klacht naar tevredenheid van de huurder op te lossen.
 3. Mocht de klacht niet ter plaatse bevredigend kunnen worden opgelost, dan dient deze uiterlijk binnen 4 weken na terugkomst in Nederland opnieuw schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de eigenaar. Op alle geschillen met de eigenaar is Nederlands recht van toepassing.
Zwembad met ligstoel

Over ons

Na vele leuke vakantiejaren op Kreta (Rethymnon) en de wens om een droomhuis op dit mooie eiland te bezitten hebben wij in het jaar 2009 een prachtig stukje grond tussen de olijfbomen gevonden, waar we een huis op mochten bouwen. Eind mei 2011 is onze villa naar volle tevredenheid opgeleverd. De rust en het fantastische uitzicht over zee maken het een voor ons uniek plekje. Wij stellen ook u in de gelegenheid om van de prachtige omgeving en de gastvrije bevolking te gaan genieten.

Ligging Loutra

Volg ons